Universitat Politècnica de Catalunya

La UPC és la Universitat per a la gent que contribueix a imaginar el futur i a moure el món

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és una institució pública de recerca i d’educació superior en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i les ciències.

En un context altament creatiu i de compromís amb l’entorn i amb el canvi, els projectes de recerca, docència i gestió de la UPC es fonamenten en els principis de llibertat, justícia, democràcia, solidaritat, cooperació, sostenibilitat, eficiència, transparència i responsabilitat social.

Des del rigor intel·lectual, l’esperit crític, la transversalitat en el coneixement,
la innovació docent i l’emprenedoria, la UPC forma persones i professionals
competents amb capacitats i habilitats per fer front als reptes presents i futurs.

L’activitat dels seus campus i centres fan de la UPC punt de referència i, en complicitat amb el teixit productiu, agent i motor de canvi econòmic i social, en posar en valor la recerca bàsica i aplicada, i transferir
tecnologia i coneixement a la societat.

La Universitat Politècnica de Catalunya disposa d’infraestructures científiques i tecnològiques que posa al servei dels grups i centres de recerca, investigadors i estudiants, professionals, empreses i institucions.

Com a membre líder de xarxes d’excel·lència, la UPC manté una relació
privilegiada amb institucions i entitats científiques i educatives d’arreu del món, i això la situa en una posició d’avantatge per a la captació de talent internacional.